thuong

Tháng Chín 26, 2015 2:41 chiều

PHỤC LỤC 3

BẢNG THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỚP TRẺ 5 TUỔI

Chủ điểm: Phương tiện giao thông

Thời gian thực hiện: 04 tuần

 

TT Họ và tên trẻ CS 11 CS 13 CS 14 CS 15 CS 25 CS 96 CS 104 CS 105 CS 19 CS 104 CS 108 CS 113 CS 64 CS 67 CS 68 CS 75 CS 80 CS 87 CS 90 CS 91 CS 27 CS 28 CS 29 CS 30 CS 33 CS 41 CS 46 CS 49 CS 55 CS 100 CS 101 CS 102
1 Ngô Thị Thùy Linh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
2 Nông Thị Thu Hoài + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
3 Ngô Thị Hương + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
4 Bàn Đức Khải + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
5 Triệu Thị Thắm + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
6 Bàn Thị Tuyết + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
7 Bàn Hoài Thương + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
8 Bàn Thị Lanh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
9 Bàn Thị Thảo Vy + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
10 Bàn Thị Kim Ngân + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
11 Triệu Long Nhật + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
12 Đào Thị Bảo Nhi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
13 Hoàng Anh Thư + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
14 Triệu Thanh Tâm + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Tỷ lệ đạt yêu cầu chỉ số                                                                

*Tổng số chỉ số đánh giá trong chủ đề:

– Chỉ số có trẻ đạt >70% =  14  /14 chỉ số đạt: 100 % chỉ số được đánh giá

– Chỉ số có trẻ đạt <70% = 0 / 14 chỉ số chiếm: 0 % chỉ số được đánh giá bao gồm:

+ Chỉ số:  …………Nội dung

+ Chỉ số:  …………Nội dung

Trung Hoà, ngày……tháng…..năm 201

Người theo dõi, đánh  giá

 

 

Đinh Thị Thương

 

 

PHỤC LỤC 3

BẢNG THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỚP TRẺ 5 TUỔI

Chủ điểm: Thế giới thực vật

Thời gian thực hiện: 03 tuần

 

TT Họ và tên trẻ CS 3 CS 5 CS 11 CS 14 CS 15 CS 16 CS 17 CS 18 CS 19 CS 104 CS 108 CS 113 CS 64 CS 67 CS 68 CS 75 CS 80 CS 87 CS 90 CS 91 CS 27 CS 28 CS 29 CS 30 CS 33 CS 41 CS 46 CS 49 CS 55 CS 100 CS 101 CS 102
1 Ngô Thị Thùy Linh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
2 Nông Thị Thu Hoài + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
3 Ngô Thị Hương + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
4 Bàn Đức Khải + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
5 Triệu Thị Thắm + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
6 Bàn Thị Tuyết + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
7 Bàn Hoài Thương + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
8 Bàn Thị Lanh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
9 Bàn Thị Thảo Vy + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
10 Bàn Thị Kim Ngân + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
11 Triệu Long Nhật + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
12 Đào Thị Bảo Nhi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
13 Hoàng Anh Thư + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
14 Triệu Thanh Tâm + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Tỷ lệ đạt yêu cầu chỉ số   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

*  Tổng số chỉ số đánh giá trong chủ đề:

– Chỉ số có trẻ đạt >70% =  14  /14 chỉ số đạt: 100 % chỉ số được đánh giá

– Chỉ số có trẻ đạt <70% = 0 / 14 chỉ số chiếm: 0 % chỉ số được đánh giá bao gồm:

+ Chỉ số:  …………Nội dung

+ Chỉ số:  …………Nội dung

Trung Hoà, ngày…..tháng….năm 2015.

Người theo dõi, đánh  giá

 

 

                                                                                                                                                       Đinh Thị Thươn

 

 

PHỤC LỤC 3

BẢNG THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỚP TRẺ 5 TUỔI

Chủ điểm: Tết và mùa xuân

Thời gian thực hiện: 02 tuần

 

TT Họ và tên trẻ CS 21 CS 18 CS 92 CS 94 CS 104 CS 116 CS 106 CS 63 CS 64 CS 65 CS 70 CS 73 CS 77 CS 83 CS 91 CS 29 CS 32 CS 44 CS 47 CS 6 CS 7 CS 99 CS 100 CS 101                
1 Ngô Thị Thùy Linh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                
2 Nông Thị Thu Hoài + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                
3 Ngô Thị Hương + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                
4 Bàn Đức Khải + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                
5 Triệu Thị Thắm + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                
6 Bàn Thị Tuyết + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                
7 Bàn Hoài Thương + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                
8 Bàn Thị Lanh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                
9 Bàn Thị Thảo Vy + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                
10 Bàn Thị Kim Ngân + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                
11 Triệu Long Nhật + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                
12 Đào Thị Bảo Nhi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                
13 Hoàng Anh Thư + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                
14 Triệu Thanh Tâm + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                
Tỷ lệ đạt yêu cầu chỉ số                                                                
                                                                 

*  Tổng số chỉ số đánh giá trong chủ đề:

– Chỉ số có trẻ đạt >70% =    /14 chỉ số đạt:            % chỉ số được đánh giá

– Chỉ số có trẻ đạt <70% =          chỉ số chiếm:      % chỉ số được đánh giá bao gồm:

+ Chỉ số:  …………Nội dung

+ Chỉ số:  …………Nội dung

Trung Hoà, ngày 19 tháng 9 năm 2014

Người theo dõi, đánh  giá

 

 

                                                                                                                                                       Đinh Thị Thương